book now

Rezervovať online

Garancia najlepšej ceny

Check-in
25.
July
2024
Check-out
26.
July
2024

GDPR Hotel Aviator Bratislava letisko

Prevádzkovateľ TRINITY SERVICES s.r.o., IČO: 35 929 464, so sídlom Roľnícka 10, 831 07 Bratislava a prevádzke so sídlom Ivanska cesta 69, 821 04 Bratislava pristupuje k Vašim osobným údajom zodpovedne a preto v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“), Vám ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) sprístupňuje aj ďalšie potrebné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov nás môžete kontaktovať telefonicky na tel. čísle: +421 2 44250312 alebo e-mailom: reservation@aviatorhotel.sk, alebo priamo na adrese: TRINITY SERVICES s.r.o., IČO: 35 929 464, so sídlom Roľnícka 10, 831 07 Bratislava a prevádzke so sídlom Ivanska cesta 69, 821 04 Bratislava. Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a má vypracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ rovnako prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril Zodpovedné osoby (DPO/ZO). Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ rovnako prehlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril výkonom Zodpovednej osoby (DPO/ZO). Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť telefonicky na tel. čísle: +421 948 296 548, e-mailom: reservation@aviatorhotel.sk. Povinné informovanie je sprístupnené k nahliadnutiu aj priamo v sídle Prevádzkovateľa. Spracovateľské činnosti Prevádzkovateľa Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom. Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval. Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je poskytnúť Vám plnohodnotné ubytovacie služby. Osobné údaje, ktoré spracúvame za týmto účelom, sú nevyhnutné na plnenie zmluvy o ubytovaní a tiež na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy. Taktiež máme určité povinnosti, ktoré nám vyplývajú z príslušných právnych predpisov. Nižšie môžete nájsť informácie, ktoré sa vzťahujú na konkrétnu spracovateľskú činnosť s Vašimi osobnými údajmi

EVIDENCIA UBYTOVANÝCH HOSTÍ

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia fyzických osôb ubytovaných v hoteli. Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo karty, jej platnosť a meno držiteľa karty. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb – žiadatelia o ubytovanie. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, cudzinecká polícia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov  Korešpondencia – 3 roky.  Ubytovanie – 5 rokov. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o ubytovaní. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov Vám nebudeme môcť sprostredkovať naše ubytovacie služby.

REZERVAČNÝ SYSTÉM

Účel spracúvania osobných údajov – rezervácie, predaj a využívanie služieb klientmi v zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum a doba rezervácie. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb – žiadatelia o rezerváciu. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov  Korešpondencia – 3 roky. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o ubytovaní. V prípade neposkytnutia Vašich osobných údajov Vám nebudeme môcť sprostredkovať naše ubytovacie služby.

EVIDENCIA REKLAMÁCIÍ

Účel spracúvania osobných údajov – evidencia reklamácií. Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo reklamovaného výrobku, dátum a čas reklamácie. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb – spotrebitelia, ktorí reklamujú tovar. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov  Korešpondencia – 3 roky.  Reklamácie tovaru a služieb – 5 rokov. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. b) a c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

MARKETING

Účel spracúvania osobných údajov – podpora predaja – marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách. Kategórie spracúvaných osobných údajov – meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia, rodné číslo. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov. Kategórie dotknutých osôb – klienti a zákazníci. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom. Cezhraničný prenos osobných údajov – neuskutočňuje sa. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa. Lehoty na vymazanie osobných údajov  Zmluvy – 10 rokov.  Korešpondencia – 3 roky. Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Okrem vyššie uvedených spracovateľských činností, vedieme evidenciu dodávateľov a odberateľov pri poskytovaní služieb a tovaru, evidenciu Vašich dopytov a sťažností v súvislosti s uplatňovaním Vašich práv ako dotknutých osôb, vyhotovujeme fotografie a video-prezentácie a evidujeme prichádzajúcu a odchádzajúcu komunikáciu (poštovú aj elektronickú). Ak by ste sa uchádzali o pracovnú pozíciu v našom hoteli, Vaše osobné údaje budeme evidovať v osobitnej evidencii. V tejto súvislosti budete osobitne informovaní v samotnom procese výberu vhodného kandidáta. Sprostredkovatelia, príjemcovia a tretie strany V súvislosti so spracovaním osobných údajov ubytovaných hostí a za účelom vytvorenia rezervácií v priestoroch nášho hotela (hotelové izby, salónik, spoločenská miestnosť a iné) si Vám dovoľujeme oznámiť, že Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnemu inému subjektu. Na tieto účely spracúvame Vaše osobné údaje iba my ako prevádzkovateľ. Práva dotknutej osoby Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva: a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je: -právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby; - v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie: - informáciu o účeloch spracúvania; - informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov; - informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií; - ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej určenie; - informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu; - informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; - ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; - informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre Dotknutú osobu; - právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii; - právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán. b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je: (i) právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby; (ii) právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby; Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“),ktorého obsahom je: - právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: - osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; - Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; - Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia; - osobné údaje sa spracúvali nezákonne; - osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha; - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia; (ii) právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky; pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné: 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; 2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi; 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia; 4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo 5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.  právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:  právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: - Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; - spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; - Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; - Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;  právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu  tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu;  právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov; Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len ukladať a nie ďalej spracúvať. e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je: (i) právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie; (ii) právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje; Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi, ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie. f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je: (i) právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak: - sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. g) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia, alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne - sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne - právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných; (ii) právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné; Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou h) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je: (i) právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia; (ii) [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; (iii) právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namietavoči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať; (iv) (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií; (v) právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní námietky. h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je: (i) právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia [t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby]. Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia, ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie. g) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je: (i) právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov, podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. (ii) Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní. (iii) Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať: - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa, - označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné číslo, - predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili, - dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, - kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa. (iv) Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania. (v) Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-oochrane-osobnych-udajov).V prípade, ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva ako dotknutej osoby, môžete sa priamo obrátiť aj na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika IČO: 36 064 220 Podateľňa: pondelok – štvrtok: 8:00 - 15:00 piatok: 8:00 - 14:00 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20 Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11 Sekretariát úradu +421 2 323 132 14 Fax: +421 2 323 132 34 Hovorca: mobil: 0910 985 794 e-mail: hovorca@pdp.gov.sk E-mail : a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@pdp.gov.sk c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line formulár. e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov. Je určená pre deti, mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Nakoľko v súvislosti s používaním kamerového systému dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre našu obec dôležitá a za týmto účelom máme zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR. V zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Prevádzkovateľ prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku. Osoby oprávnené pristupovať k záznamovému zariadeniu sú poverené spracúvaním osobných údajov, dodržiavajú mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a sú pravidelne školené v oblasti ochrany osobných údajov. Neoprávnené osoby nemajú prístup k záznamovému zariadeniu. Prevádzkovateľom kamerového informačného systému je: TRINITY SERVICES s.r.o., IČO: 35 929 464, so sídlom Roľnícka 10, 831 07 Bratislava a prevádzke so sídlom Ivanska cesta 69, 821 04 Kontaktné údaje zodpovednej osoby: tel. +421 2 44250312 alebo e-mailom: reservation@aviatorhotel.sk, alebo priamo na adrese: TRINITY SERVICES s.r.o., IČO: 35 929 464, so sídlom Roľnícka 10, 831 07 Bratislava a prevádzke so sídlom Ivanska cesta 69, 821 04 Bratislava. Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením Právny základ spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ – konkrétne ochrana majetku pred krádežou alebo poškodením. Kamery, ktoré snímajú vonkajší aj vnútorný priestor. Každý vstup do monitorovaného priestoru je pritom označený piktogramom a označením, že daný priestor je monitorovaný kamerovým systémom. Kategória príjemcov:  Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii: nie je  Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP: nie je  Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe zákona: orgány činné v trestnom konaní a súd. Prenos údajov: prenos údajov sa neuskutočňuje. Doba uchovávania: Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 72 hodín odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ Vám ako dotknutej osobe v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) práva, ktoré sú vymedzené vyššie.

Máte otázku? Zašlite nám ju.

Odoslať

Overené hodnotenia

Hodnotenia