book now

Rezervovať online

Garancia najlepšej ceny

Check-in
25.
July
2024
Check-out
26.
July
2024

VOP Hotel Aviator Bratislava letisko

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY,

upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, založený akceptáciou Vašej objednávky.

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.

2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.

3. Obchodné podmienky klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď budú výslovne vopred písomne dohodnuté.

4. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.

5. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením hotela.

6. Tieto VOP sa stavajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby. Trinity Services s.r.o. Rolnicka 10, , 831 07 Bratislava, IČO:35929464

I. Definícia pojmov

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 1. Klientom každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku. Hotelom sú objekty prevádzkované spoločnosťou Trinity services s.r.o. Rolnicka 10, , 831 07 Bratislava, ICO:35929464, 2. Zmluvnými stranami sú hotel a klient. Službou akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie,. Individuálnym klientom spravidla 1 až 10 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli vrovnakom termíne príchodu a odchodu, max. Skupinou spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termine príchodu a odchodu, minimálne však 5 izieb. stavu.

II. Uzavretie zmluvy

1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi hotelom a klientom o poskytovaní služieb. 2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby vdohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú v súvislosti s čerpaním hotelových služieb. 3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky /rezervácie/ klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, faxom, e-mailom. 4. Zmluvní partneri sú hotel a klient. Pokiaľ služby hotela objednávala tretia osoba /sprostredkovateľ/, voči hotelu je povinnou /zmluvnou/ stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Trinity services s.r.o. Rolnicka 10, , 831 07 Bratislava, IČO:35929464 V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv. Ill. Ubytovacie služby individuálni klienti Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hodiny dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichystanie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol. Klient je povinný vdohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hodiny dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať: a) 25% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby do 15.00 hodiny. b) 50% cenníkovej ceny, ak dôjde k uvoľneniu izby do 17.00 hodiny. c) po 17.00 hodiny účtovať 100% cenníkovej ceny Bez toho, aby klientovi vznikli zmluvné nároky na služby hotela spojené s ubytovaním. Ak sa klient nenasťahoval do hotela najneskôr do 18.00 hodiny dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, hotel je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi. Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu. Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky hotela. Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné. Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste /hotelový trezor/. Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom zodpovedá hotel len vobmedzenej miere. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel zodpovedá len do výšky 333 €. Právo na náhradu škody zanikne, ak ho klient neuplatnil najneskôr do 7 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. Platí domnienka, že o škode sa dozvedel v deň odchodu z hotela. IV. Ubytovacie služby — skupiny Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia

ČI. Ill. VOP.  

Ceny za hotelom poskytované sluzby a platobné podmienky Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahí ňajú daň z pridanej hodnoty, nezahíňajú však miestne dane za ubytovanie. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 3 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia hotelové ceny, môže hotel dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 10% dohodnutej ceny. K zmene ceny môže hotel pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom hotela počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dížku pobytu a podobne. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred. Ak sa nedohodne vopred inak, v prípade organizovaných podujatí, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad — faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy hotel mohol disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu hotela.. Platba platobnou kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní hotelových služieb, a to na základe klientom poskytnutých údajov potrebných na realizáciu platby. Poskytnutím údajov na platbu platobnou kartou klient vyslovuje súhlas s jej použitím. Hotel má právo aj dodatočne zúčtovať z platobnej karty klienta prípadné rozdiely, ktoré budú zistené po jeho odchode /náhrada škody, pokuty a podobnej, s čím klient vyslovuje súhlas. Hotel je však povinný písomne /e-mailom/ informovať klienta o akomkoľvek dodatočnom vyrovnaní rozdielov z platobnej karty klienta a o dôvodoch takéhoto dodatočného zúčtovania. Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % omeškanej platby za každý deň omeškania.

VI. Záloha na služby Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je oprávnený požadovať zálohovú platbu nasledovne: e priindividuálnych klientoch 100 % z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 10 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia: pri skupinových rezerváciách do 10 izieb 100% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 30 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia: e priskupinových rezerváciách nad 10 izieb 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 90 dní pred čerpaním služieb alebo konaním podujatia, a ďalších 50% z ceny objednaných služieb najneskôr 30 dní pred čerpaním služieb. Hotel je oprávnený pri príchode klientov vyžadovať garanciu vo forme predautorizácie platobnej karty, prípadne zálohy v hotovosti.

VII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky 1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie /služby/ a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia do plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné: Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, pri ubytovaní individuálnych klientov je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: e stornovanie do 14,00 hodiny 1 deň pred plánovaným nástupom na pobyt bezplatné storno: stornovanie po 14,00 hodine 1 deň pred plánovaným nástupom na pobyt 100 % z ceny ubytovania prvej noci ubytovania za každú stornovanú izbu. e Priskupinových rezerváciách ubytovania a iných služieb: a. Do 10 izieb je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky: b. stornovanie medzi 22. — 30. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 25% z celkovej sumy objednaných služieb, c. stornovanie medzi 15. — 21. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50% z celkovej sumy objednaných služieb, d. stornovanie medzi 8. — 14. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 75% z celkovej sumy objednaných služieb, e. stornovanie medzi 2. — 7. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 90% z celkovej sumy objednaných služieb, f. stornovanie 1 a menej dní pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100% z celkovej sumy objednaných služieb. Vill. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne. Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve: klient netrvá na plnení zo strany hotela: klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky: pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom: sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá /napr. vyššia moc/, ktoré robia splnenie zmluvy nemožným: služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností: má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela. IX. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na veciach, ktoré boli ubytovanými klientami alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela. 2. Zaklenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len do výšky 333 EUR, v prípade ak boli uložené a uzamknuté na mieste na to určenom. 3. Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený klient o škode dozvedel 4. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva hotel nezodpovedá. 5. Hotel nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu. X. Osobitné ustanovenia 1. Vprípade pobytu s domácim zvieraťom je účtovaný poplatok za domáce zviera vdohodnutej výške 30 € / zviera / noc. 2. Fajčenie je zakázané v priestoroch hotela a teda všetkých ostatných vnútorných prevádzkach, izbách V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 250 € za každé zistené porušenie. 3. Dohotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy /výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály/. Hotel prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. 4. Zásielky hotelových hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu. 5. Nájdené veci hotel posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú po dobu maximálne šesť mesiacov. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom. 6. Ubytovať sa môžu deti vakomkoľvek veku: a. dieťa do 6 rokov bez nároku na detskú postieľku alebo prístelku môže byť ubytované bez dodatočného poplatku: b. dieťa od 7 — 12 rokov bez využitia prístelky môže byť ubytované za poplatok 20 € / osoba / noc: c. osoba staršia ako 12 rokov bez využitia prístelky môže byť ubytovaná za poplatok 25 € / osoba / noc. 7. Detivo veku 13 rokov a staršie sa považujú za dospelých. 8. Ceny sa uvádzajú v mene € (EURO). XI. Záverečné ustanovenia 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom. 2. Pokiaľby jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok. 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela www.hotelaviator.sk

Bratislava dňa 01. 01. 2024

Máte otázku? Zašlite nám ju.

Odoslať

Overené hodnotenia

Hodnotenia